Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128, zmienione zarządzeniem Nr 0050.137.2020 z dnia 08 października 2020 r.

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128, zmienione zarządzeniem Nr 0050.137.2020 z dnia 08 października 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „Specjalista do spraw zamówień publicznych – zakup pomocy dydaktycznych – Anna Bednarska Wydział Zamówień Publicznych – powołany na okres realizacji konkretnych zadań;”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi/Specjaliście ds. Projektu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT-128.
W celu realizacji Projektu Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie powołał Zespół Zarządzający, którego członkowie odpowiadają za jego prawidłowy przebieg. Zmiana osoby na stanowisku specjalisty do spraw zamówień publicznych spowodowana jest organizacją pracy w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Celem projektu jest rozszerzenie polsko - niemieckiej oferty kształcenia, nabycie językowych i i społeczno-kulturalnych kompetencji, które będą mogły zostać wykorzystane  w kontaktach transgranicznych i współpracy jednostek oświatowych. Dzięki projektowi zostanie umożliwiona ciągłość nauki języka sąsiada od przedszkola przy wykorzystaniu powstałego w ramach projektu dopasowanego do wieku zbioru materiałów o charakterze regionalnym do nauki języka.
Projekt jest realizowany w okresie od marca 2019 r. do lutego 2022 r.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska

 

 

„Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.” Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA.