Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowania projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zmian budżetu Gminy Gryfino oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lipca 2021 r.


w sprawie sposobu i trybu przygotowania projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zmian budżetu Gminy Gryfino oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady dokonywania zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej dla kierowników/ naczelników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz dyrektorów/ kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 2. Dysponenci budżetu zobowiązani są do stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dział, rozdział, paragraf.

§ 3. 1. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie lub w wieloletniej prognozie finansowej, wymagający akceptacji organu wykonawczego – Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, należy składać w formie papierowej do Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino w terminie do 10–go dnia każdego miesiąca i do 25–go dnia każdego miesiąca w celu przygotowania zarządzenia.

 1. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie lub w wieloletniej prognozie finansowej wymagający akceptacji organu stanowiącego – Rady Miejskiej w Gryfinie, należy składać w formie papierowej do Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino 17 dni kalendarzowych przed terminem planowanej sesji Rady Miejskiej.
 2. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie należy przygotować przy wykorzystaniu Portalu Finansowo–Budżetowego, dostępnego na stronie internetowej: http://192.168.0.30/PortalFb.
 3. Schemat postępowania został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 4. W przypadku awarii systemu, kiedy czas przywracania prawidłowego działania systemu nie pozwoli na złożenie wniosku lub w sytuacji zaistnienia innych czynników zewnętrznych uniemożliwiających złożenie wniosku drogą elektroniczną, dopuszcza się złożenia wniosku tylko w formie papierowej.
 5. Wniosek składany przez jednostkę organizacyjną Gminy Gryfino powinien być podpisany wyłącznie przez dyrektora/ kierownika jednostki, któremu Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przekazał do realizacji część uchwalonego planu finansowego.
 6. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 5, w sprawie zmiany w budżecie gminy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 7. Wniosek w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej musi zawierać dokładne objaśnienie, w szczególności wskazywać termin zawarcia umowy oraz czas jej trwania.
 8. Wzór wniosku uwzględniający zmiany w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 9. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w pkt. 1-2 czas jego realizacji zostanie przesunięty na kolejny obowiązujący.

§ 4. 1. Zmiany planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, powinny również określać nazwę projektu unijnego.

 1. Nazwy przedsięwzięć i innych zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki budżetowe powinny zachować zgodność z wnioskiem lub (pre)umową o dofinansowanie środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz zgłoszeniem do zamówień publicznych
 2. Zmiany planu dotacji należy sporządzać w podziale na dotacje: celowe, podmiotowe, przedmiotowe, odrębnie dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 3. W przypadku dokonania zmian budżetu związanych z udzieleniem/ przyjęciem dotacji niezbędne jest dołączenie kserokopii dokumentów źródłowych (w zależności od rodzaju dotacji); w przypadku przyjęcia/ udzielenia dotacji z tytułu pomocy finansowej należy określić nazwę zadania, kwotę, klasyfikację budżetową, dołączyć kserokopię uchwały organu stanowiącego JST o udzielenie pomocy finansowej (projektu uchwały, gdy mają być podjęte równocześnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie).
 4. Zmiany wydatków majątkowych należy sporządzać w podziale na inwestycje roczne i wieloletnie (przedsięwzięcia).
 5. Zmiany planu zadań jednorocznych (nieujętych w przedsięwzięciach wieloletnich) powinny zawierać adnotację: „nie dotyczy przedsięwzięć, zadanie jednoroczne”.
 6. Wszystkie zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej powinny być objęte szczegółowym uzasadnieniem/ objaśnieniem wartości wskazanych we wniosku.

§ 5. 1. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujmuje się przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich jak również przedsięwzięcia, w których powstają nowe zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych spłacane wydatkami budżetowymi a wykraczające poza rok budżetowy, w szczególności:
a) zobowiązania wymagalne wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,
c) umowy sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach,
d) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
e) umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw lub robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

 1. W załączniku nr 3, o którym mowa w § 3 pkt. 9, należy również uwzględniać przedsięwzięcia, których realizacja jest związana z umowami planowanymi. Po podpisaniu umowy, informację należy przekazać niezwłocznie do Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino.
 2. W odniesieniu do przedsięwzięć należy wskazać podstawę przyjęcia ich do realizacji, sposób oszacowania ich wielkości oraz limit zobowiązań wynikający z uprawnienia organu wykonawczego na realizację przedsięwzięcia.
  Przez limit zobowiązań należy rozumieć kwotę odnoszącą się do możliwości zaciągnięcia zobowiązania prawnego (tj. m. in. zawarcia umowy w roku budżetowym na realizację przedmiotowego zadania; w przypadku braku limitu należy umieścić wartość „0”).

§ 6. 1. Zarządzenie dyrektora/ kierownika w sprawie zmiany w planie wydatków należy przedłożyć w formie papierowej Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty podpisania zarządzenia w celu jego terminowego przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 1. Wzór zarządzenia dyrektora/ kierownika w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 4.
 2. Zmiany wydatków budżetowych należy wprowadzić przy wykorzystaniu Portalu Finansowo–Budżetowego, dostępnego na stronie internetowej: http://192.168.0.30/PortalFb.
 3. Do zarządzenia, o którym mowa w pkt. 2 dyrektor/ kierownik dołącza „Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino” uzupełnione o uzasadnienie; zestawienie udostępnione jest na stronie internetowej: http://192.168.0.30/PortalFb.

§ 7. 1. W przypadku stwierdzenia przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino niezgodności z planem, błędów merytorycznych lub formalnych wniosek wraz z uwagami zostaje zwrócony do komórki organizacyjnej urzędu lub jednostki budżetowej wnioskującej o zmianę. Termin realizacji wniosku liczony będzie od dnia dostarczenia do Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino prawidłowo sporządzonego wniosku.

 1. Zweryfikowane przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino wnioski o zmianę planu zostają ujęte zbiorczo w formie projektu zmiany uchwały budżetowej lub zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino projekt zmiany uchwały budżetowej lub zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zostaje zaproponowany Radzie Miejskiej w Gryfinie w celu zatwierdzenia.

§ 8. 1. Zatwierdzenie wnioskowanych zmian w planie budżetu i wieloletniej prognozie finansowej następuje wraz z przyjęciem zarządzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino lub uchwały przez Radę Miejską w Gryfinie.

 1. Po dokonaniu modyfikacji, Wydział Finansowo-Księgowy przekazuje informację do jednostek, które zwracały się z wnioskiem o takie zmiany. Informacja zostanie przesłana na adresy e-mail, zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 9. Traci moc zarządzenie nr 0050.98.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zasad dokonywania zmian w budżecie Gminy Gryfino oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2021 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz zdefiniował zasady dokonywania zmian w budżecie Gminy Gryfino oraz w wieloletniej prognozie finansowej dla dysponentów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej