Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządzam co następuje:

§ 1 Zatwierdzam sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Gryfinie za rok 2020.

§ 2 Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. składa się z:

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Biblioteka Publiczna w Gryfinie , jako samorządowa instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury nie później, niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Z uwagi na zamknięcie roku 2020 i sporządzenie rocznych sprawozdań, Biblioteka Publiczna w Gryfinie na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ma obowiązek przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Organem zatwierdzającym w przypadku Biblioteki Publicznej w Gryfinie jest Gmina Gryfino. Celem wywiązania się z obowiązków nałożonych ww. ustawami sporządzono zarządzenie o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2020.

Sporządziła:
Kinga Rutkowska

Zatwierdziła:
Olga Woś