Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

  1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego:

    1. nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji na realizację jednorazowego świadczenia w ramach działania pn.: „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” – 4 123,71 zł, 2. nr 8/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji na realizację działania pn.: „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” – 994,87 zł.

  2. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

    1. Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł,

    2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków na poprawę efektywności oświetlenia drogowego w miejscowościach: Drzenin i Żabnica – 6 000,00 zł,

    3. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 26 000,00 zł.

Sporządziła:
Agnieszka Jewsiej