Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych działają tak samo jak przedszkola publiczne, m.in. zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący szkołę podstawową w której zorganizowano oddział przedszkolny, na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady szkoły a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady rodziców.

W związku z powyższym na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, poparty podpisami wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w danej szkole podstawowej, organ prowadzący ustala przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

Sporządziła:
Marta Karpicka