Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej w roku budżetowym 2021 dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna


ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej w roku budżetowym 2021 dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) zarządza się, co następuje:

$ 1.1. Ustala się zasady przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna w Gryfinie.

  1. Środki na dotacje przedmiotowe ustalone są w Uchwale Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021.

  2. Podstawą udzielenia dotacji jest Uchwała XXXI/25/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna.

$ 2.1. Dotacja przedmiotowa przekazana zostanie w transzach w terminie, zgodnym z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  1. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 30 czerwca 2021 r.

  2. Rozliczenia dotacji należy dokonać w terminie do 15 lipca 2021 r. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

  3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranie jej w nadmiernej wysokości skutkować będzie obowiązkiem zwrotu pobranej dotacji do budżetu Gminy Gryfino wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości i terminie określonym w decyzji.

  4. W przypadku gdy kwota przekazanej dotacji przedmiotowej udzielonej jest wyższa niż wynikająca z rozliczenia, samorządowy zakład budżetowy ma obowiązek zwrócić kwotę dotacji niewykorzystanej w terminie do dnia 15 lipca 2021 roku.

$ 3. Za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenia dotacji przedmiotowej odpowiedzialny jest Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna w Gryfinie.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

$ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

$ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
W związku z podjętą uchwałą Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 oraz Uchwałą Nr XXXI/258/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna zasadne jest wprowadzenie niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie to określa szczegółowo zasady przekazania i rozliczania przedmiotowej dotacji w roku budżetowym 2021 dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna.

Sporządziła
Barbara Lefik-Żarczyńska