Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi


ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadania ogłoszone w konkursie z dnia 12 marca 2021 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Barbara Lefik-Żarczyńska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Przewodnicząca Komisji.

  2. Barbara Stachoń – Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych – Członek Komisji.

  3. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Komisji.

  4. Halina Szczepańska – Parafialny Zespół CARITAS Parafii Narodzenia N.M.P. w Gryfinie – Członek Komisji.

  5. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” – Członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;

  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;

  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Barbara Stachoń