Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Wysokiej Gryfińskiej przy ulicy Lipowej 7/4 - przeznaczonej wraz pomieszczeniem przynależnym do sprzedaży na rzecz najemcy


ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Wysokiej Gryfińskiej przy ulicy Lipowej 7/4 - przeznaczonej wraz pomieszczeniem przynależnym do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11) -zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Wysokiej Gryfińskiej przy ulicy Lipowej 7/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy - w wysokości 83.200 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XLIX/622/02 z dnia 10.10.2002 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Lipowej 7 w Wysokiej Gryfińskiej. Przy tym ww. uchwałą wyrażona została zgoda na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, w tym w wysokości: 95 % - w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży i 75 % - w przypadku nabycia lokalu na raty.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 14.12.2020 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę - 83.200 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), na którą składa się:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48,07 m2 – 76.500 zł,

  • wartość gruntu działki nr 14/69 o powierzchni 0,0128 ha – 2.800 zł,

  • wartość zabudowanej działki gruntu nr 14/76 o powierzchni 0,0127 ha, na której zlokalizowany jest budynek gospodarczy o powierzchni 10,50 m2 stanowiący pomieszczenie przynależne do ww. lokalu – 3.900 zł (w tym wartość: budynku gospodarczego - 1.300 zł i działki gruntu – 2.600 zł).

Sporządziła:
Izabela Szczepańska