Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. Dz. U. z 2021 poz. 1535) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego o nr.:

  1. 346/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych – 15 000,00 zł,

  2. 360/2021 z dnia 6 września 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z działalnością wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 6 309,00 zł,

  3. 375/2021 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie:

   1. zmniejszenia dotacji na dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 36 458,00 zł,

   2. zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 13 701,00 zł,

  4. 388/2021 z dnia 21 września 2021 roku oraz 395/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 26 780,00 zł.

 2. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego:

   1. z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie – 2 000,00 zł,

   2. z akcją edukacyjną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 5 000,00 zł,

   3. z realizacją projektu pn. Zagospodarowane przestrzeni publicznej w Wirowie w ramach konkursu Granty sołeckie 2021 – 300,00 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 36,00 zł,

  3. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania:

   1. z zakresu oświaty i wychowania w szkołach podstawowych – 1 390,00 zł,

   2. z zakresu utrzymania obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Gryfino – 18 100,00 zł,

   3. w związku z organizacją warsztatów szkoleniowych w ramach działalności Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – 6 000,00 zł,

  4. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z dostosowaniem agregatu prądotwórczego do potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 4 696,50 zł,

  5. Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie dodatkowych środków na realizację oświetlenia świątecznego w Gryfinie; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na zadania bieżące – 81 847,19 zł,

  6. Kierownika Referatu Informatyki w sprawie:

   1. prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 7 000,00 zł,

   2. dodatkowych środków na realizację zadania z zakresu bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Gryfino; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na zadania bieżące – 15 000,00 zł,

  7. Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie dodatkowych środków na realizację:

   1. remontu ul. Polnej w Pniewie; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na zadania bieżące – 158 000,00 zł,

   2. zadania związanego z przebudową placu Księcia Barnima I w Gryfinie; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki i zakupy majątkowe – 8 200,00 zł,

   3. zagospodarowania terenu boiska sportowego w Daleszewie; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki i zakupy majątkowe – 13 000,00 zł,

  8. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie dodatkowych środków w wysokości 27 354,00 zł na obsługę prawną dla jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino; środki pochodzą:

   1. ze zmniejszenia planu wydatków Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej – 19 000,00 zł,

   2. z rezerwy ogólnej przeznaczonej na zadania bieżące – 8 354,00 zł.