Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Gryfino dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Gryfino dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r., poz. 662 ze zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 ze zm.) oraz §10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.41.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r., Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. oraz Nr 120.44.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zarządzam, co następuje:

§1. Wyodrębnia się rachunek bankowy dochodów i wydatków, o numerze: 79 1240 3927 1111 0011 0030 2832, znajdujący się w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§2. Na rachunek, o którym mowa w §1, wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwane dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 15 668 058,00 zł. Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie na wydatki majątkowe Gminy Gryfino, w ramach planu finansowego tego rachunku.

§3. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia się następująco:

Rok

Dział

Rozdział

§

Opis

Kwota

2020

 

 

 

DOCHODY 2020

13 668 058,00

758

75814

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

13 668 058,00

 

 

 

WYDATKI 2020

1 363 675,98

926

92601

6050

Budowa hali widowiskowo-sportowej

1 363 675,98

2021

 

 

 

DOCHODY 2021

2 000 000,00

758

75814

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 000 000,00

 

 

 

WYDATKI 2021

7 098 238,13

600

60016

6330

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 412503Z,          tj. ul. Energetyków i ul. T. Kościuszki w Gryfinie

746 507,02

630

63095

6050

Budowa ścieżki rowerowej Gryfino-Wełtyń

2 095 558,60

630

63095

6050

Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń-Gardno

404 441,40

700

70095

6050

Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie

2 000 000,00

710

71035

6050

Rozbudowa cmentarza komunalnego                                          wraz z modernizacją alejek

1 750 256,11

801

80195

6050

Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym

101 475,00

2022

 

 

 

WYDATKI 2022

7 206 143,89

710

71035

6050

Rozbudowa cmentarza komunalnego                                          wraz z modernizacją alejek

1 607 618,89

801

80195

6050

Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym

5 598 525,00

 

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.176.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2020 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662 ze zm.) w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) Gmina Gryfino otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 15 668 058,00 zł, które przeznacza się na wydatki majątkowe.

W 2020 roku środki w kwocie 1 363 675,98 zł przeznaczono na pokrycie wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ul. Niepodległości w Gryfinie”.

Pozostałe środki w kwocie 14 304 382,02 przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą przedstawioną w §3 niniejszego zarządzenia, których realizacja nastąpi w latach 2021-2022.

Sporządziła:
Anna Juszczak