Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie miesięcznej opłaty za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie miesięcznej opłaty za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.175.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie miesięcznej opłaty za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Gryfinie, zmienionym zarządzeniem Nr 0050.141.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 października 2020 r. § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Koszt dziennego wyżywienia dla jednej osoby w Dziennym Domu „Senior +” w Gryfinie nie przekroczy kwoty 18,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Dziennego Domu „Senior +” w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczny wzrost kosztów cen rynkowych artykułów spożywczych oraz świadczenia usług cateringowych, zasadnym jest ustalenie dziennej stawki wyżywienia dla jednego uczestnika na kwotę nie wyższą niż 18,00 zł. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w niniejszej sprawie jest zasadne.

Sporządziła:
Sylwia Kasprzyk