Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 13 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. Dz. U. z 2021 poz. 1535, 1773) oraz § 12 Uchwały Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika do Zarządzenia.

§ 2. Uchyla się w całości Zarządzenie nr 0050.163.2020 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 3 grudnia 2021 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

 1. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi – 1 100,00 zł,

 2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie:

  1. prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:

   1. funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 26 000,00 zł,

   2. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 6 350,57 zł,

  2. dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu:

   1. gospodarki odpadami komunalnymi – 24 300,00 zł,

   2. utrzymania obiektów sportowych – 15 600,00 zł;

  3. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań:

   1. związanych z doposażeniem:

    1. placu zabaw w m. Krajnik – 400,00 zł,

    2. obiektu rekreacyjno-sportowego w m. Radziszewo – 3 000,00 zł,

   2. realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach:

    1. Czepino – 3 500,00 zł,

    2. Chlebowo – 370,00 zł,

    3. Daleszewo – 1 800,00 zł,

    4. Krzypnica – 980,59 zł,

  4. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie:

   1. prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu:

    1. funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 1 300,00 zł,

    2. zarządzania kryzysowego – 200,00 zł,

   2. dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z:

    1. czynnościami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 – 10 000,00 zł,

    2. zakupem materiałów służących do zabezpieczania mienia uszkodzonego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych – 5 000,00 zł,

    środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe,

  5. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w sprawie:

   1. dodatkowych środków na prawidłową realizację zadań z zakresu wspólnej obsługi jednostek Gminy Gryfino – 12 000,00 zł;

   środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki i zakupy majątkowe,

   1. prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu oświaty i wychowania w związku z organizacją dowozu uczniów do szkół – 86 099,95 zł.