Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVI sesji w dniu 5 listopada 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 120.59.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 listopada 2020 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVI sesji w dniu 5 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 5 listopada 2020 r. odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka
XXVI/214/20 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XXVI/215/20 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie ewidencyjnym Krajnik
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XXVI/216/20 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XXVI/217/20 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze zakupu od osoby prawnej PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S. A. z siedzibą w Bełchatowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XXVI/218/20 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXVI/219/20 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXVI/220/20 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXVI/221/20 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino” Wydział Gospodarki Komunalnej
XXVI/222/20 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydział Gospodarki Komunalnej
XXVI/223/20 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Wydział Gospodarki Komunalnej/
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXVI/224/20 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wydział Gospodarki Komunalnej
XXVI/225/20 określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXVI/226/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 Skarbnik Miasta i Gminy


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 5 listopada 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn