Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.9.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.37.2016 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.9.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 stycznia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 120.37.2016 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 34 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik do zarządzenia nr 120.37.2016 stanowiący Instrukcję gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
Wprowadzenie zmian w Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego podyktowane zostały koniecznością uaktualnienia zapisów w związku z pismem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr SO-1.6234.2018.KS określającym procedurę brakowania blankietów.

Sporządziła:
Aneta Raciborska