Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.72.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.76.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ccc

ZARZĄDZENIE NR 120.72.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 grudnia 2020 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 120.76.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W zarządzeniu Nr 120.76.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w § 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
     „ a) przewodnicząca komisji – Monika Ferens”.

2. W § 7 w pkt 1 uchyla się lit. e.

§ 2. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie podyktowana jest potrzeba dokonania zmian w składach komisji.

Sporządziła:
Izabela Buckowska