Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.3. 2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 11, pkt 2 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami. Zmiany winny być dokonywane zarządzeniem w ten sposób, że będą przenoszone kwoty planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Do zarządzenia należy dołączyć uzasadnienie w zakresie dokonywanych zmian.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje z wyłączeniem:

  1. Tworzenia planu wydatków zwiększających wynagrodzenia osobowe pracowników i planu wydatków zwiększających odsetki od przeterminowanych płatności. W celu dokonania ich zmiany niezbędna jest wcześniejsza akceptacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

  2. Zmiany kwot planu wydatków między rozdziałami, które są finansowane dotacjami przekazanymi z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino dokonujących przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnienia, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o dokonanych przeniesieniach (w formie pisemnej) w terminie 4 dni od dnia podpisania zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, wskazanym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, Burmistrz upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, między paragrafami i rozdziałami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz