Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu alarmowania i ostrzegania o uderzeniach z powietrza na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w ramach ćwiczenia RENEGADE-19

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia treningu systemu alarmowania i ostrzegania o uderzeniach z powietrza na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w ramach ćwiczenia RENEGADE-19

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) zarządzam, co następuje:

§ 1. W dniu 28 maja 2019 r. w ramach ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE-19 przeprowadza się trening działania systemu alarmowania i ostrzegania o uderzeniach z powietrza na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

§ 2. Czas trwania pracy syren alarmowych:

  • ogłoszenie alarmu powietrznego – ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty;

  • odwołanie alarmu powietrznego – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

§ 3. Ogłoszenie o terminie i miejscu planowanego wykorzystania sygnałów alarmowych w ramach treningu zostanie zamieszczone na stronie internetowej BIP Gminy Gryfino i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz przekazane do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Gryfino za pośrednictwem komunikatu z wykorzystaniem innych środków przekazu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z organizacją przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ćwiczeń pod kryptonimem RENEGADE-19 w dniu 28 maja 2019 r. zostanie przeprowadzony trening działania systemu alarmowania i ostrzegania o uderzeniach z powietrza na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Elementem ćwiczenia jest zdarzenie dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, który może stworzyć zagrożenie dla ludności cywilnej.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski