Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 czerwca 2019 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245; z 2019 r. poz. 534, poz. 730, poz. 761) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zarządzam co następuje:

§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powierza się Pani Danucie Joannie Bus stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino, na posiedzeniu w dniu 03 czerwca 2019 roku wyłoniła kandydata, który uzyskał większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) powierza stanowisko dyrektora szkoły na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska