Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino nr RPZP.08.03.00-32-K002/18

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2019 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino nr RPZP.08.03.00-32-K002/18

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 0050.139.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino nr RPZP.08.03.00-32-K002/18.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Projektu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Gmina Gryfino realizuje projekt „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino nr RPZP.08.03.00-32-K002/18 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła zmiany wniosku o dofinansowanie, które dotyczyły zasad rekrutacji dzieci. Zmiana pozwoli większej liczbie uczniów skorzystać z zająć. W związku z tym, wprowadza się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino nr RPZP.08.03.00-32-K002/18.

Sporządziła:
Marta Karpicka