Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 października 2019 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 października 2019 r.


w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino

Na podstawie § 21 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XL/399/17 z dnia 26 października 2017 r. r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 4779) oraz w związku z art. 4 ust 1 i ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629, z 2019 r. poz. 730, poz. 1403, poz. 1579) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Gryfino, w terminie od 29 października do 30 października 2019 r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli lub zarządców domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  a także szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożoną trutką.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 6. Kontrole realizacji zadania, o którym mowa w § 1 przeprowadzi komisja, w skład której wchodzą: pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XL/399/17 z dnia 26 października 2017 r. r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do wyznaczenia terminów i zakresu przeprowadzania akcji deratyzacyjnej. Zgodnie z tym zapisem w sezonie jesiennym  (w miesiącu październiku) powinna zostać przeprowadzona akcja deratyzacyjna. Akcją objęci są właściciele, zarządcy, dzierżawcy nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino. Główny nacisk nakłada się na jednostki użyteczności publicznej oraz zbiorowego żywienia. W ramach akcji przeprowadzane będą kontrole wyrywkowe w celu potwierdzenia realizacji zarządzenia.

Sporządziła:
Natalia Szatanik