Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050. 153.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.82.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 czerwca 2015 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, oraz zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw i najmów nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 0050. 153.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.82.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 czerwca 2015 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, oraz zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw i najmów nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204, poz.2348, z 2019 r. poz.270, poz.492, poz.801, poz.1309, poz.1589, poz.1716, poz.1924) - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.82.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 czerwca 2015 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, oraz zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw i najmów nieruchomości, zmienionego zarządzeniem Nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 2 do Regulaminu przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino „Zgłoszenie w rokowaniach” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
W celu ujednolicenia załączników do wszystkich trybów gospodarowania nieruchomościami komunalnymi określonymi w Zarządzeniu Nr 0050.82.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 czerwca 2015 r., należało dokonać zmian polegających na korekcie zapisów w załączniku nr 2 do „Regulaminu przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino” – „Zgłoszenie w rokowaniach”

Sporządziła:
Teresa Drążek