Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych rocznych stawek czynszu, za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych pod lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia minimalnych rocznych stawek czynszu, za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych pod lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r., poz. 270, poz.492, poz.801) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam minimalne roczne stawki czynszu netto, za dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem pod lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.), w wysokości:

  1. 0,25 zł za 1 m2 – na czas uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień, przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, do czasu jego rozpoczęcia,
  2. 1,00 zł za 1 m2 – po rozpoczęciu procesu inwestycyjnego i na czas eksploatacji instalacji.

2. Do stawek ustalonych w ust.1, zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), w oparciu o odrębne przepisy.

§ 2. Ustalone stawki czynszu, podlegać będą corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. W przypadku braku wzrostu wskaźnika określonego w ust. 1, ustalone stawki czynszu pozostają na dotychczas określonym poziomie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. Z uwagi na konieczność ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych przeznaczonych pod realizację instalacji odnawialnych źródeł energii, należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła:
Teresa Drążek