Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krzypnica

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 czerwca 2019 r.


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krzypnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 25 ust.1 Statutu sołectwa Krzypnica, stanowiącego załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zmienionej uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1695) oraz uchwalą Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1426) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krzypnica.

  1. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Krzypnica w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2019-2024.

  2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 12 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy.

§ 2. 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa Krzypnica.

  1. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa Krzypnica bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający czynne prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz opiekunowi sołectwa - pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku ze złożonymi rezygnacjami z pełnienia funkcji sołtysa i członków rady sołeckiej należy przeprowadzić wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krzypnica na kadencję 2019-2024.

Sporządziła:
Izabela Buckowska