Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji złożonych formularzy zgłoszeń do Gryfińskiej Gali Laureatów 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania komisji do weryfikacji złożonych formularzy zgłoszeń do Gryfińskiej Gali Laureatów 2018/2019

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 ust. 2 załącznika do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 0050.119.2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Laureatów zarządzam, co następuje:

§ 1. Do weryfikacji formularzy zgłoszeń do Gali Laureatów 2018/2019 w celu przyznania wyróżnień powołuję komisję konkursową w składzie:

  1. Barbara Lefik–Żarczyńska - kierownik Referatu Spraw Społecznych – przewodnicząca komisji;

  2. Małgorzata Wasiluk - inspektor w Referacie Spraw Społecznych - członek komisji;

  3. Alicja Kubiak – podinspektor w Referacie Spraw Społecznych - członek komisji.

§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. weryfikacja formularzy pod względem formalnym;

  2. ocena formularzy z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści zarządzenia nr 0050.119.2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Laureatów;

  3. sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.119.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Laureatów należy powołać komisję konkursową, która dokona analizy złożonych formularzy zgłoszeń do Gali.

Sporządziła:
Alicja Kubiak