Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w dniu 10 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 kwietnia 2019 r.


w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam termin treningu uruchamiania syren alarmowych na dzień 10 kwietnia 2019 r. – rozpoczęcie na godzinę 8:41.

§ 2. Czas trwania pracy syren – 1 minuta.

§ 3. Ogłoszenie o terminie i miejscu planowanego wykorzystania sygnałów alarmowych w ramach treningu zostanie zamieszczone na stronie internetowej BIP Gminy Gryfino i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz przekazane do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Gryfino za pośrednictwem komunikatu z wykorzystaniem innych środków przekazu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącym sprawdzenia funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 8:41 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski