Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lipca 2019 roku


w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz dyrektorów gminnych  jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, zwanych dalej „dysponentami środków  budżetowych” do opracowania w terminie do dnia 13 września 2019 roku materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2025.

§ 2. Materiały planistyczne sporządza się według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2025 z podziałem na zadania bieżące i majątkowe.

§ 3. Dysponenci realizujący programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych lub zadania inwestycyjne zobowiązani są do wykazania danych na formularzu stanowiącym załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia – Dane uzupełniające do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 – 2025.

§ 4. W przypadku braku realizacji programu, projektu lub zadania określonego w § 2 i § 3 należy złożyć stosowną informację.

§ 5. Do materiałów planistycznych sporządza się precyzyjne uzasadnienie dotyczące każdej pozycji ujętej w dokumencie.

§ 6. Ustalam następujące zasady w zakresie planowania wydatków:

  1. Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących.

  2. Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

§ 7. Na podstawie zebranych materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino opracowuje zbiorcze zestawienie.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu  Miasta i Gminy Gryfino oraz kierownikom  jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, natomiast nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych: „inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”.

Nieodzownym elementem WPF jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa to dokument:

  1. tworzący warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej,

  2. projektujący najważniejsze wielkości finansowe gminy w okresie dłuższym niż rok,

  3. tworzący obiektywną informację dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w najbliższych latach.

W związku z powyższym niezbędne i zasadne jest podjęcie zarządzenia w sprawie procedury opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2020- 2025.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz