Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Chlebowie przy ul. Słonecznej 1 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Chlebowie przy ul. Słonecznej 1 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270)
- zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Słonecznej 1, w Chlebowie przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 69.900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny w budynku w Chlebowie, przy ul. Słonecznej 1, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - uchwałą Nr XL/394/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 26.10.2017 r. Ponadto ww. uchwałą - wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę, za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z miesiąca grudnia 2018r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 69.900,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 41,75 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 53.400,00 zł,

  • wartość udziału 358/1000 w prawie własności działki gruntu nr 62/2 z obrębu Chlebowo, o ogólnej powierzchni 0,1401 ha – 16.500,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska