Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 czerwca 2019 r.


w sprawie częściowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się w części otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury fizycznej.

§ 2.1. Zestawienie zawierające podmioty wyłonione w konkursie oraz określoną wysokość dotacji celowych na poszczególne zadania stanowi Załącznik.

  1. Wsparcie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Niniejsze zarządzenie rozstrzyga w części ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury fizycznej, ogłoszony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.20.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.
Po weryfikacji formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania, zgodność oferty z opisem zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania), proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania, rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządził:
Daniel Cieślak