Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, z 2019 r. poz. 2500) oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie w okresie od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 2019 r. konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom.

 1. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 2. Przedmiotem konsultacji jest propozycja zmiany statutów polegająca na wydłużeniu kadencji dla sołtysów i rad sołeckich do 5 lat oraz rozszerzeniu kręgu osób, które mogą przewodniczyć zebraniom wyborczym o osoby upoważnione przez burmistrza.

 3. Konsultacje mają na celu poznanie opinii i uwag mieszkańców sołectw Gminy Gryfino na temat proponowanych zmian w statutach.

 4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje sołectwa gminy Gryfino.

 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zbierania pisemnych opinii i uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, który wraz z projektem uchwały zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl. Formularz i projekt uchwały dostępne będą również w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w godzinach pracy Urzędu.

 6. Wypełniony formularz konsultacji należy:

  1. złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesantów,

  2. przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@gryfino.pl.

 7. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie:

  1. na stronie internetowej gminy Gryfino (www.gryfino.pl),

  2. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl),

  3. na urzędowej tablicy ogłoszeń,

  4. na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zakresie wprowadzenia pięcioletniej kadencji dla rady gminy zasadną jest zmiana statutów sołectw w zakresie wydłużenia kadencji dla sołtysów i rad sołeckich w gminie Gryfino do 5 lat.

W celu sprawniejszego przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zasadne jest dokonanie zmian w statutach sołectw w zakresie rozszerzenie kręgu osób, które mogą przewodniczyć zebraniom wyborczym o osoby upoważnione przez burmistrza.

Zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym każda zmiana statutu sołectwa wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa. Celem konsultacji będzie zapoznanie mieszkańców sołectw z ww. zmianami.

Sporządziła:
Izabela Buckowska