Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365; z 2019 r. poz. 37) zarządzam co następuje:

§1. W celu zaopiniowania ofert na zadania KF/01/2019-2023 – KF/07/2019-2023 ogłoszone w konkursie z dnia 12 lutego 2019 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji;

  2. Barbara Lefik–Żarczyńska - Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu  Spraw Społecznych – Członek Komisji

  3. Daniel Cieślak – Inspektor w Referacie Spraw Społecznych – Członek Komisji;

  4. Krzysztof Rudnicki – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biały Pion” – Członek Komisji;

  5. Marek Kozicki – przedstawiciel Ludowego Klubu Sportowego „Piast” – Członek Komisji.

§2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. Weryfikacja ofert pod względem formalnym;

  2. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

  3. Proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

  4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;

  5. 5) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku  z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia  z zakresu kultury fizycznej koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządził:
Daniel Pietras