Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lutego 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w drodze zlecenia, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365; z 2019 r. poz. 37) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w drodze zlecenia, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych, które mieszczą się w sferze zadań publicznych,  o którym mowa jest w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska