Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2019 r.


w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej

Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej powoływanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt, 00/100) brutto za jedną godzinę.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje również wszystkie koszty, jakie może ponieść ekspert w związku z pracą w komisji egzaminacyjnej.

§ 3. Rozliczenie następuje na podstawie umowy zlecenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 0050.86.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Z dniem 1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574). Do przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy obecnie ubiegają się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, należy stosować przepisy tego rozporządzenia.

Zgodnie z §  14 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia organ, który powołał komisję egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno–biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj