Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.67.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XIII nadzwyczajnej sesji w dniu 15 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.67.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 października 2019 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XIII nadzwyczajnej sesji w dniu 15 października 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 15 października 2019 r. odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XIII/111/19  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025

Skarbnik Miasta
i Gminy

 

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 15 października 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XIII nadzwyczajnej sesji w dniu 15 października 2019 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jego realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk