Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VII sesji w dniu 28 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VII sesji w dniu 28 marca 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 marca 2019 r. odpowiadają:  

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka:

VII/50/19

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

VII/51/19

wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Przebudowa tarasu południowego z niecką basenu solankowego oraz przeszklonym przedsionkiem w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie”

Centrum Wodne „Laguna”

VII/52/19

przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

VII/53/19

udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji celowej w 2019 roku

Wydział Inwestycji   i Rozwoju

VII/54/19

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok

Wydział Finansowo-Księgowy

VII/55/19

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino)

Wydział Planowania Przestrzennego   i Ochrony Środowiska

VII/56/19

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

VII/57/19

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.”

Wydział Gospodarki Komunalnej

VII/58/19

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2019

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

VII/59/19

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie

Biuro Obsługi Rady

VII/60/19

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie

Biuro Obsługi Rady

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 marca 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

Na VII sesji w dniu 28 marca 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk