Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.11.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.11.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego stosuje się do działalności audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub usługodawcy niezatrudnionemu w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, o których mowa w § 2.

§4. Traci moc zarządzenie Nr 120.14.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

 

1) Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., zarządzeniem Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 120.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2018 r. i zarządzeniem Nr 120.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 września 2018 r.

 

Uzasadnienie
Minister Finansów, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie standardów audytu wewnętrznego opracowanych przez The Institute of Internal Auditors (IIA), ogłosił Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe znajduje podstawę w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.2). Standardy zostały opublikowane w Komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Rozwoju i Finansów poz. 28). Zgodnie ze standardem nr 1300 Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego: "Zarządzający audytem wewnętrznym musi opracować i realizować program zapewnienia i poprawy jakości, obejmujący wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego".

W związku z przeglądem regulacji audytu wewnętrznego dokonano aktualizacji przedmiotowego zarządzenia, w szczególności w zakresie integracji działań audytu wewnętrznego z funkcjonującym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Zintegrowanym System Zarządzania.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500.

Sporządziła:
Anna Myśko