Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.79.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację sortów umundurowania


ZARZĄDZENIE NR 120.79.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację sortów umundurowania

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września, Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r., Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz. U. 112 poz.713 z 1998 r., zm. z 2004 r. Nr 227 poz.2297, z 2009 r. Nr 218 poz.1693) w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

§ 2. Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej składa się z ubioru:

  1. służbowego,

  2. wyjściowego,

  3. specjalnego.

§ 3. Funkcjonariuszowi Straży Miejskiej przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.

§ 4. Poszczególne ubiory funkcjonariusze Straży Miejskiej noszą według zestawów ubiorczych, z uwzględnieniem pory roku:

  1. okres letni 01 maja – 30 września,

  2. okres zimowy 01 listopada – 31 marca,

  3. miesiąc kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe.

§ 5. Komendant prowadzi ewidencję (kartę wyposażenia mundurowego) załącznik Nr 1 i (kartę wyposażenia materiałowego) załącznik Nr 2 zakupu i rozchodu sortów mundurowych i wyposażenia, w której funkcjonariusz własnoręcznym podpisem kwituje otrzymanie sortów mundurowych.

§ 6. Strażnikowi zabrania się noszenia składników umundurowania:

  1. w połączeniu z elementami ubioru cywilnego oraz z przedmiotami, które naruszają powagę munduru,

  2. których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza powagę munduru.

§ 7. Funkcjonariusz Straży Miejskiej jest obowiązany nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8. Wprowadza się wykaz sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gryfinie załącznik Nr 3.

§ 9. Okres używalności sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gryfinie określa załącznik Nr 4.

§ 10. W przypadku wcześniejszego zużycia lub uszkodzenia sortów mundurowych Komendant sporządza protokół wcześniejszego zużycia sortu mundurowego i w to miejsce zakupuje nowe.

§ 11. W przypadku braku nadmiernego zużycia sortów umundurowania Komendant sporządza protokół przedłużenia okresu używalności.

§ 12. Pracownikowi Straży Miejskiej wyposażanemu w sorty mundurowe przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację sortów umundurowania.

§ 13. Ekwiwalent będzie wypłacany pracownikowi za przepracowany kwartał.

§ 14. W przypadku przerwy w wykonywaniu pracy trwającej co najmniej 1 miesiąc, ekwiwalent zostanie odpowiednio pomniejszony (nie dotyczy urlopu wypoczynkowego).

§ 15. Stawkę ekwiwalentu pieniężnego ustala się w wysokości 80 złotych miesięcznie.

§ 16. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 17. Traci moc zarządzenie Nr 120.95.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 grudnia 2018 r.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
Zarządzenie reguluje rodzaje sortów mundurowych dla strażników miejskich, okres użytkowania sortów mundurowych oraz zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację sortów umundurowania w 2020 roku.