Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.56.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 120.56.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 września 2019 r.zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. wprowadza się zmiany:

  1. w § 13 w pkt 3) lit. e) otrzymuje brzmienie:
    „e) I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie”.
     
  2. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z uchwałą nr X/82/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, zgodnie z którą stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie, zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska