Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.34.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.34.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 czerwca 2019 r.


w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1. Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swoim zakresem zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną oraz system zarządzania według normy PN-EN ISO 9001.

§2. 1. Ustanawia się Politykę Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania ujęte jest w szczególności w Księdze zintegrowanego systemu zarządzania, zarządzeniach oraz procedurach, zatwierdzanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§3. 1. Ustanawia się Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

  1. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 jest odpowiedzialny za całość funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

  2. W przypadku nieobecności, Pełnomocnik jest zastępowany przez Koordynatora ds. Systemu Zarządzania.

§4. 1. Powołuje się Iwonę Adamczyk na Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

  1. Powołuje się Angelikę Szulc na Koordynatora ds. Systemu Zarządzania.

§5. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do pełnego zaangażowania w prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w szczególności do współpracy z Zespołem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§7. Traci moc zarządzenie Nr 120.104.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

1. Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., zarządzeniem Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 120.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2018 r. i zarządzeniem Nr 120.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 września 2018 r.

 

Uzasadnienie
W związku z przeglądem regulacji organizacyjnych i funkcjonalnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie dokonano aktualizacji przedmiotowego zarządzenia poprzez uchylenie poprzedniej wersji.
Powyższe pozwala na łatwiejsze stosowanie.