Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.84.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.84.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. oraz Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w składzie:

  1. Maria Waszczyk – Przewodnicząca Komisji,

  2. Małgorzata Dzierbicka – członek,

  3. Izabela Karyczak – członek.

§ 2. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie brakowania druków ścisłego zarachowania pod nazwą „Świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt”.

§ 3. Komisja sporządza protokół z likwidacji druków zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Podjęcie zarządzenia w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie jest niezbędne w celu dokonania likwidacji nieużywanych druków ścisłego zarachowania pn. „Świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt” zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Sporządziła:
Anna Juszczak