Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.63.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 120.63.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2019 r.


w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. oraz Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 30 września 2019 r. wyznaczam Panią Annę Wójciak  na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Koordynatora do spraw dostępności określa ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696) oraz inne przepisy prawa obowiązujące  w przedmiotowym zakresie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, organ władzy publicznej ma obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Powołany w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie koordynator posiada niezbędne kwalifikacje i wiedzę fachową, gwarantującą wypełnienie postanowień regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie. Wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni konieczne i uzasadnione.

Sporządziła:
Beata Ludwiczak