Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.58.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.58.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 września 2019 r.


w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz art. 8 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. wyznaczam Panią Katarzynę Misiewicz – Staszak na Zastępcę Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Inspektora Ochrony Danych określa art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz inne przepisy prawa obowiązujące w przedmiotowym zakresie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z długotrwałą nieobecnością Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy powołać Zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Powołany zastępca posiada niezbędne kwalifikacje i wiedzę fachową, gwarantującą wypełnienie postanowień regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie. Wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni konieczne i uzasadnione.

Sporządziła:
Beata Ludwiczak