Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.22.2019 BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany załączników do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.22.2019
BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie zmiany załączników do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadzonym zarządzeniem Nr 120.49.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  3. Załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Dotychczasowe oświadczenia stanowiące załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych sprawiały wiele problemów przy ich wypełnianiu osobom uprawnionym, w związku z powyższym uproszczono ich wzory.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska