Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.81.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.81.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936, Dz. U. z 2018 r. poz. 2437) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 r. z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 r. z dnia 12 lipca 2019 r., Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 120.45.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.36.2019 r. z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr 120.49.2019 r. z dnia 12 sierpnia 2019 r., Nr 120.120.70.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 1 do regulaminu wynagradzania „Tabela maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy informacyjnej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 r. należy dokonać zmian w tabeli dotyczącej maksymalnych kwot wynagradzania zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Sporządziły:
Beata Ludwiczak, Małgorzata Ważyńska-Piaskowska