Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.73.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XV sesji w dniu 28 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.73.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 grudnia 2019 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XV sesji w dniu 28 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 listopada 2019 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XV/120/19 przyjęcia wniosku radnego Rady Miejskiej w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/121/19 nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/122/19 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/123/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/124/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/125/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/126/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/127/19 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XV/128/19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XV/129/19 zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Wydział Inwestycji i Rozwoju
XV/130/19 przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XV/131/19 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XV/132/19 przyjęcia wniosku Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XV/133/19 rozpatrzenia wniosku o zbadanie poprawności pobierania opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Żłobek Miejski w Gryfinie Biuro Obsługi Rady

 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 listopada 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE Na XV sesji w dniu 28 listopada 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk