Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.19.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

ZARZĄDZENIE NR 120.19.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 8.10.2004 r. poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) – zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się główne stanowiska kierowania w stałej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16 i zapasowe miejsce pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22.

§ 2

Nadzór nad przygotowaniem obiektów przeznaczonych na główne stanowisko kierowania, zapasowe miejsce pracy, ich funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników zapewniających utrzymanie tych obiektów powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

 1. Tworzy się następującą strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania:

  1. Szef stanowiska kierowania – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino;

  2. Zespół Kierowania i Planowania - kierownik zespołu – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino;

  3. Zespół Zabezpieczenia - kierownik zespołu – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

 2. W ramach Stanowiska Kierowania funkcjonuje stały dyżur zorganizowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.128.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 grudnia 2013 r.

§ 4

Zobowiązuje się i upoważnia:

 1. Zespół w składzie:

 • Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 • Podinspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej do opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym regulaminu i instrukcji pracy na stanowisku kierowania oraz związaną z przemieszczeniem do zapasowego miejsca pracy.

 1. Sekretarza Gminy:

 • do utrzymania sprawności stanu technicznego GSK i ich infrastruktury;

 • wyposażenia w urządzenia techniczne, sanitarne i sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i wypoczynku;

 1. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego:

 • do organizacji żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku, zabezpieczenia medycznego i transportu;

 • organizacji zaopatrywania w paliwo i materiały eksploatacyjne oraz obsługę techniczną pojazdów;

 • wyposażenie w awaryjne źródła energii elektrycznej.

 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 • do ustalenia zasad i trybu obiegu informacji niejawnych oraz nadzoru nad ich obiegiem.

 1. Komendanta Straży Miejskiej:

 • do zapewnienia funkcjonowania systemu ochrony GSK i ZMP.

§ 5

Stanowisko Kierowania czynne będzie przez całą dobę i funkcjonować będzie w systemie dwuzmianowym.

§ 6

Obsadę personalną Stanowiska Kierowania ustali Sekretarz Gminy stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej oraz ilości i sposobu realizacji nałożonych na Gminę zadań operacyjnych.

§ 7

Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania głównego stanowiska kierowania odbywać się będzie z budżetu gminy.

§ 8

Organizację Głównego Stanowiska Kierowania według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu wraz z dokumentacją należy przygotować do końca maja 2019 r.

§ 9

Traci moc zarządzenie Nr 120.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny istnieje konieczność przygotowania głównego stanowiska kierowania burmistrza a także zapasowego miejsca pracy.

Sporządził:
Henryk Nowakowski