Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.83.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.83.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. oraz Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. wprowadza się zmiany:

 1. w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Burmistrzowi – symbol B – podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca Burmistrza – symbol BW,

 2. Zastępca Burmistrza - symbol BM,

 3. Sekretarz - symbol SE,

 4. Skarbnik - symbol SK,

 5. Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – symbol BQ,

 6. Audyt Wewnętrzny - symbol BAW,

 7. Biuro Obsługi Rady – symbol BOR,

 8. Wydział Zamówień Publicznych – symbol BZP,

 9. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – symbol USC.SO,

 10. Referat Informatyki – symbol BRI,

 11. Referat Promocji i Komunikacji Społecznej – symbol BRP,

 12. Pion Ochrony Informacji Niejawnych - symbol BIN,

 13. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – symbol BZK,

 14. Straż Miejska – symbol BSM,

 15. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,

 16. Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie.”

 1. w części II w rozdziale 2 – Szczegółowe zadania i zakres działania komórek organizacyjnych – po § 38a dodaje się § 38b w brzmieniu:

„Referat Promocji i Komunikacji Społecznej (symbol BRP)

§ 38b. Do zadań Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej należą w szczególności:

 1. prowadzenie i koordynacja spraw związanych z promocją gminy,

 2. podejmowanie działań w zakresie promocji gminy poprzez opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie,

 3. inicjowanie i inspirowanie własnych przedsięwzięć promocyjnych gminy oraz wspieranie promocyjne organizatorów imprez, odbywających się na terenie gminy,

 4. inicjowanie i realizacja przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku gminy, w szczególności związanych z udziałem w targach, prezentacjach i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym,

 5. inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Gryfinie wśród mieszkańców gminy,

 6. współpraca promocyjna z mediami lokalnymi, regionalnymi oraz ogólnopolskimi,

 7. monitorowanie, opiniowanie i nadzór merytoryczny realizacji działań promocyjnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne gminy Gryfino w celu kreowania spójnego wizerunku gminy,

 8. planowanie, koordynowanie i nadzór nad kampaniami informacyjnymi z udziałem gminy,

 9. inicjowanie, koordynowanie i realizacja działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działań promocyjnych,

 10.  komunikacja wewnętrzna Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,

 11. organizacja konferencji prasowych,

 12. obsługa reporterska wydarzeń gminnych,

 13. nadzorowanie jednolitej i spójnej linii graficznej publikacji o charakterze promocyjno-informacyjnym wydawanych przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne,

 14. opracowanie graficzne, redagowanie, zamawianie i dystrybucja materiałów reklamowych gadżetów promocyjnych, informatorów, kalendarzy, publikacji i wydawnictw własnych,

 15. prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej gminy,

 16. przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań itp.,

 17. opracowanie i wdrożenie zasad polityki informacyjnej w gminie Gryfino, w szczególności obejmującej sposób przygotowania i prezentacji treści informacyjnych w mediach tradycyjnych, społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych,

 18. prowadzenie obsługi prasowej i polityki informacyjnej urzędu w zakresie bieżących wydarzeń,

 19. prowadzenie strony internetowej gminy oraz profilu gminy w mediach społecznościowych,

 20. monitorowanie i analiza przekazów medialnych oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu,

 21. prowadzenie spraw związanych z używaniem przez wnioskujące podmioty herbu miasta oraz znaków graficznych zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Urzędu,

 1. w § 39 w ust. 3 uchyla się pkt 11,

 2. w § 42 w ust. 3 uchyla się pkt. 3, 4 i 5,

 3. w § 44 uchyla się pkt.19,

 4. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z utworzeniem nowej komórki organizacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska