Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.64.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 października 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XII sesji w dniu 26 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120

ZARZĄDZENIE NR 120.64.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 października 2019 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XII sesji w dniu 26 września 2019 r.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 września 2019 r. odpowiadają:
 

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XII/102/19 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XII/103/19 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XII/104/19 przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. Wydział Inwestycji i Rozwoju
XII/105/19 przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2019 Wydział Edukacji  i Spraw Społecznych
XII/106/19 przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2019 Wydział Edukacji  i Spraw Społecznych
XII/107/19 zmiany uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. Wydział Edukacji  i Spraw Społecznych
XII/108/19 zmiany uchwały Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji  i Spraw Społecznych
XII/109/19 pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023 Biuro Obsługi Rady
XII/110/19 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 września 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Na XII sesji w dniu 26 września 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk