Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IX sesji w dniu 30 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IX sesji w dniu 30 maja 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 maja 2019 r. odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie

Wydział / jednostka
IX/71/19 przyjęcia wniosku radnego Rady Miejskiej w Gryfinie Wydział Gospodarki Komunalnej
IX/72/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami
IX/73/19 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie Wydział Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami
IX/74/19 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie Wydział Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami
IX/75/19 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Skarbnik Miasta i Gminy
IX/76/19 ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino Ośrodek Pomocy Społecznej
IX/77/19 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Ośrodek Pomocy Społecznej
IX/78/19 rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Wełtyniu Biuro Obsługi Rady
IX/79/19 rozpatrzenia wniosku dotyczącego sprostowania uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina oraz dokonania przez Gminę Gryfino wykupu części nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy
Biuro Obsługi Rady

 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 maja 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na IX sesji w dniu 30 maja 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk