Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.82.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVI sesji w dniu 19 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.82.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 grudnia 2019 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVI sesji w dniu 19 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 19 grudnia 2019 r. odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XVI/134/19 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino
XVI/135/19 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino
XVI/136/19 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2020 rok Biuro Obsługi Rady
XVI/137/19 przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na 2020 rok Biuro Obsługi Rady
XVI/138/19 zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie
XVI/139/19 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
XVI/140/19 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, skutkującego uniemożliwieniem realizacji uchwały nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Biuro Obsługi Rady
XVI/141/19 rozpatrzenia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych Biuro Obsługi Rady

 

 § 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 19 grudnia 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XVI sesji w dniu 19 grudnia 2019 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk