Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 120.29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przyznania dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 kwietnia 2019 r.


zmieniające zarządzenie nr 120.29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przyznania dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego

Na podst. art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2224) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 180) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 120.29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyznania dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, że kierownikowi i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie przysługuje prawo do reprezentacyjnego ubioru służbowego”.

  1. § 3 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„Ekwiwalent za reprezentacyjny ubiór służbowy wynosi 1.000 zł brutto.”

  1. § 3 ust. 4. otrzymuje brzmienie:

„Każdorazowo za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcy przysługuje ekwiwalent w wysokości 100 zł brutto za zapewnienie odpowiedniego wizerunku, wypłacany na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie.”

  1. „Uchyla się ust. 5 w § 3.”

  2. „Dotychczasowy ust. 6 w § 3 otrzymuje numer ust. 5”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie i Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zarządzenie wymagało uszczegółowienia zapisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sporządziła:
Aneta Raciborska